YASAMA ORGANINA KARŞI DARBE SUÇU (TCK MADDE 311)

Yasama organına karşı işlenen suçlar TCK 311’de hüküm altına alınmıştır. TCK 311 şu şekildedir:

(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Korunan Hukuki Değer

Suç devlete ait egemenliği yasama faaliyeti çerçevesinde yürüten Anayasal bir devlet organının varlık, görev ve fonksiyonlarını korumak amacı ile düzenlenmiştir.

Suçla korunan yasama organının yasa gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm fonksiyonlarının korunmasıdır.

Suçun oluşması için TBMM’nin görevlerinin kısmen veya tamamen engellenmesi sonucunun meydana gelmesi aranmamıştır.

Korunan hukuki değeri tehlikeye düşürebilecek şekilde elverişli icraya başlanması suçun oluşması için yeterli görülmüştür. Dolayısıyla, suçun oluşması bakımından 309. Maddedeki anayasayı ihlal suçu gibi tehlike suçudur.

SUÇUN MADDİ UNSURLARI

Fail

Bu suçu herkes işleyebilir. Bu suçun faili olma noktasında herhangi bir özel durum aranmamıştır.

Fail vatandaş yabancı ülke vatandaşı veya kamu görevlisi olabilir. Yasama organı üyesi bir kişi de bu suçun faili olabilir.

 

Fiil

Suç cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve Meclisin görevlerini kısmen veya tamamen yerine getirilmesinin engellenmesine teşebbüs edilmesi şeklinde gerçekleşir.

Suçun oluşması için, her iki amacın birden bulunması şart değildir. Her iki amaçtan birisi yeterlidir.

Eklememiz gereken önemli bir nokta suçun içerisinde bulunması gereken cebir ve şiddet fiilleri ile ilgilidir. Bu suçun oluşması için, cebir ve şiddet zorunludur.

Suçun oluşması için yasama organının görev yapmasının engellenmesi veya tamamen işlevsiz hale getirilmesi gerekli değildir. Bu amaçlarla teşebbüste bulunulması yeterli olmaktadır. Diğer yandan elverişli şekilde icrasına başlanan hareketin doğrudan cebir ve şiddet içermesi gerekmemektedir. Önemli olan başlanan hareketin bir şekilde cebir ve şiddet içeren bir eylemin icrasına başlanıyor olduğunun ortaya çıkmasıdır.

Yasama organının faaliyetleri sırasında siyasal parti grupları veya milletvekillerinin bazı çalışmaları yavaşlatmak, oyalamak amacıyla icra ettikleri “düzeni bozan” fiiller cebir ve şiddet olarak değerlendirilemez. Örneğin muhalefet gruplarının bir yasanın çıkmasını önlemeye yönelik olarak sık ve uzun konuşmalar yapması , bağırıp çağırıp söz kesmesi, alkış tutması gibi fiiller düzeni bozmaktır. Yine de bu fiiller demokratik düzenin işlemesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu suçun oluşması için gerekli cebir ve şiddet unsurunun oluştuğu ileri sürülemez.

Yargıtay bir kararında “TCK’nın 146/1.maddesindeki (yeni tck’da m. 311) suçun oluşabilmesi için, düzenin değiştirilmesine yönelik fiilin hukuka aykırı ve cebri olması yeterlidir. “Cebrin”  geniş anlaşılması gerekir. Cezalandırılan; Anayasa ile kurulmuş olan siyasi, hukuki, sosyal düzenin yasal olmayan usullerle kısmen veya tamamen değiştirilmesini ve kaldırılmasını hedef alan fiillerdir. Bu hedefe; yasaların suç saydığı tarzda, hukuk dışı ve gayrimeşru olarak cebir kullanmak suretiyle ulaşılmaya yönelinmesi halinde bu suç oluşmaktadır. Maddedeki suçun oluşması için teşebbüs yeterlidir. Bir tehlike suçu niteliğinde olan anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda, suçun niteliğinin doğal sonucu olarak ancak amaçlanan sonucun gerçekleşebilme tehlikesini doğurabilecek eylemlerin teşebbüs olarak kabulü mümkündür. Bu nedenle eylemin amaçlanan neticeyi elde etmeye uygun ve elverişli olması, elverişli vasıtalarla zorlayıcı eylemlere girişilmesi  gerekir. Belirli bir plan içerisinde uygulamaya konulan, sistemli ve örgütlü bir bağlantı içinde organik bütünlük arzeden eylemler, tehlike suçunun oluşması için  yeterlidir. Eylemin işlenme şekli, zamanı, vehameti, etkisi birlikte değerlendirilmelidir. Suçun tamamlanması hali düşünülemez. Suç tamamlanırsa  zaten suçlular başarılı olup amaçlarına ulaşacakları için ortada bir suç ve bu suçu cezalandıracak makam olmayacaktır. Bu itibarla sanıkların anayasal düzeni yıkıp yerine teokratik düzene dayalı bir devlet kurmak amacıyla giriştikleri silahlı şiddet hareketleri, düzeni zorlayıcı ve çökertici girişimleriyle sarsıp yıkacakları anayasal düzenin yerine kendi istedikleri düzeni kurmayı sağlayıcı hareketlerdir. TCY’nin 146/1.maddesinin uygulanması için silahlı güçlerin tüm anayasal kuruluşlara yönelik toplu bir harekette bulunmaları şart değildir. Sanıkların dahil olduğu yasadışı örgütün, kendi iktidarlarının gerçekleşmesi için yaptıkları ve var olan düzeni zorlayıcı bu silahlı eylemleri cebre dayalı icrai hareket  niteliğinde olduğundan, bu maddede yazılı  suçun yasal unsurları oluşmuştur”demiştir.

Manevi Unsur

Suç yalnızca kasten işlenebilir. Taksirle işlenmesi olanaksızdır.

Failin, elverişli hareketlerle icrasına başladığı fiilinin cebir ve şiddetle Meclisin ortadan kaldırılmasına veya kısmen de olsa görevlerinin engellenmesine yönelik olarak işlendiği bilinç ve iradesiyle hareket ettiği takdirde manevi unsur öğesinin gerçekleştiği kabul edilir.

Kovuşturma ve Görev

Suçun takibi şikayete tabi bulunmadığından, C. Savcılığınca re’sen soruşturulur ve iddianameyle dava açılır.

Yine bu suçta 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca Terör Suçu niteliğindedir. Dolayısıyla 3713 sayılı bu yasanın hükümleri de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu suçta Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen sürenin iki katı uygulanabilecektir.

Yaptırım

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir