ÖRGÜTE SİLAH SAĞLAMAK SUÇU (TCK MADDE 315)

Örgüte silah sağlamak suçu Türk Ceza Kanunu madde 315’te düzenlenmektedir. TCK 315 şu şekildedir:

Madde 315- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Korunan Hukuki Değer

Bu madde ile korunan hukuki değer, TCK 314’te tanımlanan silahlı örgütlerin ( 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu madde 7. De bu doğrultudadır) devlet güvenliğine karşı suç işlemek içi kurulmuş bulunan silahlı örgüte, örgütün üyesi olmayan, örgüte girmemiş kişilerin silah temin etmesini engellemektir.

Fail

Suçun faili herke olabilir. Suçu herkes işleyebilir. Suçu işleyebilmek için herhangi bir özel şart aranmamıştır. Yurt içinde işlenebileceği gibi yurt dışında da işlenebilir.

Maddi Unsur

Devlet güvenliğine karşı suç işlemek içi kurulmuş bulunan silahlı örgüte silah üretmek, örgüte vermek üzere bir yerden alıp başka bir yere götürmek, bir yerde korumak veya örgüt adına veya örgüte vermek üzere depolamaktır.

Silah kavramı TCK 6. daki gibi değil, örgütün amacını oluşturan suçların işlenmesine elverişli silahlar olarak anlaşılması gerekmektedir.

Yargıtay, molotofu terör örgütlerinin silah kullanması kapsamında değerlendirmiştir.

Suç örgüte verilmek üzere silah temini, depolandığı, nakledildiği, üretildiği veya depolandığı an tamamlandığı kabul edilmektedir.

Örneğin silahlı örgüte verilmek için faillerin yakalanması halinde teşebbüs vardır.

1981 tarihli Askeri Yargıtay kararında bir çetenin silahlarını temin etmenin çeteye yardımı oluşturacağını ifade etmiştir.

Manevi Unsur

Örgüte silah sağlama suçunun manevi unsurunu, failin bilerek veya isteyerek silah temin etmesi oluşturur.

Kastla işlenir. Ancak genel kast yeterli değildir. Özel kast da gereklidir.  Yani silah temininin bilerek ve isteyerek yapılmasının yanında, bu silah temini örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için yapılması gereklidir. Silah depolanması veya silah korunması da bu şekilde olmalıdır.

Fail silah verdiği kurumun silahlı örgüt, alanların ise örgüt işleriyle ilgili olduğunu bilmesi gereklidir.

Burada önemli bir ayrıntı fail silah verme işlemini serbest irade ile gerçekleştirmemişse, yine suçun oluşmadığı kabul edilecektir. Yargıtayın da bu konuda aynı doğrultuda kararı vardır. Örnek olarak, örgüt üyelerinin tehdit etmek sureti ile failden silah almaları bu suçun manevi unsurunun gerçekleşmemesi sebebiyle, suçun oluşmamasına yol açar.

Etkin Pişmanlık

314/3 uyarınca 221. Madde hükümleri uygulanır.

221.madde şu şekildedir:

Etkin pişmanlık

Madde 221- (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.(1)

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(6) (Ek: 6/12/2006 – 5560/8 md.) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.,

Kovuşturma

Silah sağlama suçu şikayete bağlı olmayıp Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturulur ve iddianameyle dava açılır. Bu suçta Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanacaktır.

Yaptırım

Failin cezası on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

 

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973’de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Avukat Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

1 cevap
  1. Salih
    Salih says:

    Adamin bahcesine dusmanlari silah birakiyor evin sahibi sucum yok diyor.Parmak izi olmadigi halde 15 sene veriliyor.Hangi kanun adaletliki bu adaletli olsun.

    Cevapla

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir