KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (TCK MADDE 228)

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama TCK m. 228’de şu şekilde düzenlenmiştir.

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2)  Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Korunan Hukuki Değer

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ile korunan hukuki yarar, kumarın toplumun sosyal ve ekonomik değerlerine vereceği tahrifatın önlenmesi suretiyle genel ahlakın korunmasıdır.

Suçun Maddi Konusu

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama bakımından suçun maddi konusu, bu amaca yönelik olarak tahsis edilen yer ve maddi varlığı olan imkân araçlarıdır. Bu bağlamda kumar oynamaya tahsis edilen bina ve imkân sağlayan makineler, oyun kağıtları, vs. suçun maddi konusunun kapsamına girecektir

Fail

Fail, kanunda tanımlanan suç tipini ihlal eden davranışı gerçekleştiren kişidir. Fail, fiilin aktif süjesi olarak ifade edilebilir. Kumar için yer ve imkân sağlama suçunun faili, kural olarak herkes olabilir. Bu bağlamda fail olabilme bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Mağdur

Kumar oynama için yer ve imkân sağlama suçunun mağduru hem bu tür denetimsiz fiiller nedeniyle ekonomik anlamda zora düşecek üyelerinin sayısının artması riski oluşan “toplum” hem de kendilerine kumar oynamaları için yer ve imkân sağlanan kişilerdir.

Fiil

Yer sağlamak, kumar oynanması için uygun ortam temin etmeyi, imkân sağlamak ise yer dışında kumar oynamak için gerekli olan araç ve gereçleri temin etmeyi, oynayacaklara gerektiğinde bu iş için borç para bulmayı, polis baskınına karşı önlemler almayı kapsar.

Fiilin suç sayılabilmesi için düzenlemeye göre failin hem yer hem de imkân sağlaması gereklidir.

Kumar için sağlanan yerin muhakkak somut bir mekân olması gerekli değildir. Bunun dışında sanal ortamda sağlanacak yer ve uygun ortam da yer sağlama kapsamına girer. Dolayısıyla internet ortamında kumar sitesi kurmak suretiyle şahıslara kumar oynama alanı ve imkânı sağlayan kimseler de bu madde kapsamında değerlendirilir.

Yurt dışında kurulmuş kumar sitelerinde kumar oynanmasına imkân sağlayanlar bakımından ise 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5/2. maddesinde özel düzenleme yapılmıştır. Buna göre; “Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” Aynı maddenin 3. fıkrasında ise; “Her türlü bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” denilmek suretiyle kumar ve bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere de cezai sorumluluk öngörülmüştür

Kazancın şansa bağlı olmadığı; bilakis güce, yeteneğe, vb. diğer öğelere bağlı olduğu oyun ve bahisler kumar kapsamında değerlendirilemeyeceği için bunları düzenleyenler de TCK’nın 228. maddesine göre cezalandırılamaz.
Sağlanan yer ve imkânın belirli bir maddi karşılığa dayalı olması şart değildir.

Kumar oynanması için ücretsiz olarak sağlanan yer ve imkân da suç kapsamında değerlendirilir.

Bu nedenle evinde arkadaşlarıyla kumar oynayan kişi de bu fiilden sorumlu olacaktır. Ancak yer ve imkân sağlayan kişinin kumara katılmasına gerek yoktur. Fail sadece yer ve imkânı sağladıktan sonra oyuna ve oynayanlara ilişkin hiçbir başka davranışta bulunmasa bile suç tamamlanmıştır.

Bu suç, somut olarak belirli kimselere kumar için yer ve imkân sağlandığı anda tamamlanmış olur. Bunun için ayrıca kumar oynanmaya başlanmış olmasına gerek yoktur.

Manevi Unsur

Kumar için yer ve imkân sağlama suçu ise ancak kasıtlı olarak işlenebilen bir suçtur. Özel kastla işlenebilecektir.

Ağırlaştırıcı Sebep

TCK’nın 228. maddesinin 2. fıkrasında, “Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.” denilmek suretiyle ağırlaştırıcı bir sebep öngörülmüştür. Buna göre; kumar oynamak için kendilerine yer ve imkân sağlanan kişilerden biri ya da bir kaçı çocuksa, fiil bakımından ağırlaştırıcı nedenin uygulanması söz konusu olacaktır. Burada ifade etmek gerekir ki, TCK’nın 6. maddesine göre Ceza Kanunu’nun uygulamasında “çocuk” tabirinden anlaşılması gereken 18 yaşını tamamlamamış kimsedir.

Yaptırım

Fiili işleyenler bakımından bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası öngörülmüştür. Cezanın sadece üst sınırı açıkça belirtildiği için, alt sınır TCK’nın 49. maddesi gereği bir aydır.

Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde ise verilecek ceza bir katı oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca söz konusu suç bir tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmişse, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı da açıkça belirtilmiştir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir