FUHUŞ (TCK MADDE 227)

Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

Korunan Hukuki Yarar

Fuhuş suçu topluma karşı suçlar arasında yer almaktadır. Mevcut TCK’da suçların sınıflandırılması korudukları hukuki yara gözetilerek yapılmaktadır. Fuhuş suçu ile korunan hukuki yarar, toplumun ar, namus ve genel haya duygusunun korunması olduğu söylenebilir.

Fail

Bu suçun faili, yani bu suçu işleyen herkes olabilir. Fail açısından herhangi bir özellik aranmamıştır. Burada eklenmesi gereken bir nokta, madde uyarınca bu suçun eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırıldığıdır.

Fuhşu bizzat yapan kişi mağdur olduğu için kendi ilişkisi sebebiyle fail olamaz. Fahişe ile para karşılığı ilişkiye giren kişi de o suç yönünden fail değildir.

Mağdur

Fuhuş suçunun mağduru, kendisine fuhuş yaptırılan kişidir. Travestiler de bu suçun mağdurudur.

Suçun Konusu

Fuhuş suçunda suçun konusu mağdurun bedeni olmaktadır. Fuhşun tanımı kişinin vucudunu arasında duygu bağı olmayan kişilere ayrım gözetmeksizin ve  yarar gözeterek kullandırmasıdır. Karşılık olmadan gerçekleştirilen birlikteliklerin hukuki açıdan fuhuş olarak değerlendirilemeyeceği kabul edilmektedir. Ayrıca  900’lü hatlarda veya başka platformlarda cinsel konuşmaların yapıldığı telefon konuşmaları bu suçun konusunu oluşturmamaktadır.

Fiil

227. maddenin bir ve ikinci fıkralarında sayılan bu fiiller; fuhşa teşvik etme, bunun yolunu kolaylaştırma, bu maksatla tedarik etme veya barındırma, fuhuş için aracılık etme veya yer temin etmedir. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması da fuhşa teşvik olarak kabul edilmiştir.

Bir kimsenin sadece cinsel ilişkide bulunması değil, vücudu ile gerçekleştirdiği şehveti tatmin edici diğer davranışlar da, örneğin istimna (mastürbasyon) yaptırmak, bu kapsamda kabul edildiği görülmektedir. Bununla birlikte pornografik ürünler için poz vermek, fotoğraf çektirmek gibi faaliyetler fuhuş suçu kapsamında değerlendirilmez.

Fuhşa teşvik, bir kimsede önceden var olmayan fuhuş yapma iradesinin oluşturulması için söz ve davranışlarda bulunma veya aynı davranışların kişide var olan fuhuş iradesini güçlendirme yönünde kullanılmasıdır ve bunun bir menfaat elde etme amacıyla yapılmasıdır. Teşvik zorlama şeklinde değil manevi olarak etkilemeye çalışılması gerekir. Zira eğer zorlama olursa maddenin 4. fıkrasında düzenlenen cebir veya tehdit durumu var denilecektir. Beklenen menfaat maddi olabileceği gibi manevi de olabilecektir.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bir karında teşvik; “şehevi duyguları kamçılayarak bir kimseyi fuhşa sürükleme gayreti, başkasının şehevi duygularını doyurmaya alet olma fikir ve duygusunu uyandıracak nitelikte manevi telkin ve tesirlerde bulunmak” şeklinde tanımlanmıştır.

Fuhşun yolunu kolaylaştırma, mağdurun fuhşa yönelmesini sağlayıp bunu kolaylaştıracak fırsatlar yaratılması ve olanaklar sağlanmasıdır. Tedarik etme, araştırıp bulma, sağlama, elde etme anlamına gelmektedir. Fuhuş maksadıyla barındırma; fuhuş yapmaya karar veren veya zaten yapan bir kimsenin bu amaçla birlikte yaşanılan yerde sürekli olarak tutulması, onunla aynı yerde birlikte yaşanmasıdır. Fuhuş için aracılık edilmesi, fuhşa sürüklenen mağdur ile onunla cinsel ilişkiye girmek isteyen kişilerin buluşmalarının sağlanmasıdır.

Manevi Unsur

Fuhuş suçu, ancak kasten işlenebilir, taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır. Fuhuş suçunda failin kastı, birinci fıkra yönünden mağdurun çocuk olduğunu ve yaptığı hareketle mağduru fuhuş yapmaya teşvik ettiğini, fuhşun yolunu kolaylaştırdığını, bu amaçla tedarik ettiğini, barındırdığını, aracılık ettiğini, yer temin ettiğini bilmesini ve fuhuş yapılmasını istemesini içerir. İkinci fıkra yönünden ise yetişkin kişi ile ilgili olarak sayılan fiillerin gerçekleştirilmesini içerir.

Suçun Nitelikli Halleri

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Fuhuş suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Soruşturulması ve kovuşturulması re’sen yapılır. Bu suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır. Fuhuş suçunda görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir.

Zamanaşımı

TCK’ya göre 227. maddedeki suçlarda dava zamanaşımı süresi, 1. fıkradaki suçlar için on beş yıl, 2. fıkradaki suçlar için sekiz yıldır.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973’de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Avukat Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir