ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ YARARINA ANLAŞMA SUÇU (TCK MADDE 307)

Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri yararına anlaşma suçu Türk Ceza Kanunu madde 307’de şu şekilde düzenlenmiştir:

Madde 307- (1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun; a)Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması, b)Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişiye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye’de işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

KORUNAN HUKUKİ YARAR

Silahlı kuvvetler, devletin güvenliği ve korunması ile görevli Anayasal bir kurumdur. Silahlı kuvvetlerin bu görevini yerine getirmesine karşı gerçekleştirilen eylemler, savaş hali veya barış hali olup olmadığı fark etmeksizin, silahlı kuvvetlerin işlevini yerine getirmesini aksatmasına yol açar ve böylece de devletin güvenliği tehlikeye düşer.

Aslında suç şeklen mala zarar verme suçudur. Ama hukukumuzda işlenen suçun ve sonuçlarının önemi dolayısıyla devlete karşı suçlar içinde özel olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla suçun düzenlenmesi ile korunan hukuki yarar, son kertede devletin güvenliği olacaktır.

SUÇUN MADDİ UNSURLARI

Bu maddedeki suçlar herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Suçu işleyen kişi veya kişilerin ülke vatandaşı, yabancı ülke vatandaşı veya kamu görevlisi olması herhangi bir fark meydana getirmemektedir.

Tahrip bir şeyin kullanım amacına göre işlev görmesinin engellenmesi, işe yaramaz hale gelmesini ifade eder.

Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getirilmesi haline meydana gelmiş olduğu kabul edilmektedir. Bu kabul maddenin 1. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Askeri araç ve tesisleri tahrip etme yani zarar verme suçu  sadece savaş zamanı değil barış döneminde de işlenebilir.

Yollar konusunda herhangi bir yol değil, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine verilmiş yollar bu madde ile korunmaktadır.

Suça konu alan yolların tamamlanmamış olması suçun oluşması için engel değildir.

Silahlı kuvvetlere ait taşıtların, askeri depoların veya karakolların yıkılması, bombalanması, taranması, kundaklanması durumlarında suç oluşmuş olur.

Maddenin 5. Fıkrasında yer alan kısımdaki suç, savaş döneminde işlenebilecek bir suçtur. Bu suç ile düşmanın askeri hareketlerinin kolaylaştırılması amacıyla yabancılarla anlaşılması cezalandırılacaktır.

Suç, Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiiller ile işlenmektedir.

Düşman ile anlaşma fiilinin yazılı veya sözlü olması suçun oluşması açısından herhangi bir fark meydana getirmeyecektir. İki tarafın iradelerinin uyuşması ile meydana gelir. Yine suçun oluşması açısından anlaşma teklifinin hangi taraftan geldiği önemsizdir.

Bu suçun oluştuğunun söylenebilmesi için, anlaşmanın yabancı ile yapılmış olması gerekir.

Son olarak 307-7 uyarınca savaş ittifakı yaptığımız, örneğin NATO üyesi bir devletin Türkiye’deki askeri tesisleri veya ulaşım araçları tahrip edilirse, bu maddenin yani 307. Maddenin hükümleri uygulanır.

MANEVİ UNSUR

Bu suç 3. Fıkradaki hal haricinde kasten işlenebilir. 3. Fıkradaki  Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşması eylemi taksirle işlenebilir.

SUÇUN AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLERİ

Suçun; a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması, b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması, halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

KOVUŞTURMA VE GÖREV

Suç takibi şikayete bağlı değildir. Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen kendiliğinden soruşturulur ve iddianameyle dava açılır.

3713 saylı Terörle Mücadele Kanunu 3. Madde uyarınca bu suçta terör suçu niteliğindedir. Bu kanundaki terör suçları hükümleri bu suç meydana geldiğinde uygulanacaktır.

Bu suçta ceza muhakemesi kanununda öngörülen tutuklama süresinin iki katı uygulanabilir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir